دوشنبه 27 آذر 1396
Menu

ریاست دانشگاه


 

نام و نام خانوادگی: دكتر علی دل پیشه

مدارج تحصیلی:
-فوق دکترای تخصصی(PostDoc)
دکترای تخصصی(PhD)
-ماستر(MTropPead)

رشته تحصيلی: اپيدميولوژی بالينی

وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی رسمی،قطعی

مرتبه علمی: استاد تمام(پروفسور)

تلفن:08433334080

ایمیل: alidelpisheh@yahoo.com
         : a.delpisheh@medilam.ac.ir

مشخصات فردی آموزشی پژوهشی