طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 23 مرداد 1397
Menu
ردیف دانشگاه تلفن نشانی
1 دفتر ریاست 33334060 میدان شهید کشوری-بلوار آزادی
2 روابط عمومی 33364525 میدان شهید کشوری-بلوار آزادی
3 معاونت آموزشی 32227134 بانگنجاب-بلوار پژوهش
4 معاونت تحقیقات و فناوری 32235721 بانگنجاب-بلوار پژوهش
5 معاونت دانشجویی وفرهنگی 32227146 بانگنجاب-بلوار پژوهش
6 معاونت غذا و دارو 32232520 میدان شهید کشوری
7 معاونت درمان 33337542 میدان شهید کشوری-بلوار آزادی
8 معاونت بهداشتی 32228180 میدان شهید کشوری-بلوار مدرس
9 معاونت توسعه مدیریت و منابع 33335010 میدان شهید کشوری-بلوار آزادی
10 تلفنخانه ستاد دانشگاه 33337540 میدان شهید کشوری-بلوار آزادی
11 واحد فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه 33363054 میدان شهید کشوری-بلوار آزادی
12 واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات 32227129 بانگنجاب-بلوار پژوهش
13 مرکز بهداشت شهرستان ایلام 33333127 خ خرمشهر
14 دانشکده پزشکی 32227126 بانگنجاب-بلوار پژوهش
15 دانشکده دندانپزشکی 33331799 خ آیت اله حیدری
16 دانشکده پیراپزشکی 32227114 بانگنجاب-بلوار پژوهش
17 دانشکده بهداشت 32227103 بانگنجاب-بلوار پژوهش
18 دانشکده پرستاری مامایی 32227123 بانگنجاب-بلوار پژوهش
19 کتابخانه مرکزی 32223079 بانگنجاب-بلوار پژوهش
20 دفتر مجله دانشگاه 32227147 بانگنجاب-بلوار پژوهش
21 مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی 32223083 بانگنجاب-بلوار پژوهش
22 مرکز آموزش مداوم 32235742 بانگنجاب-بلوار پژوهش
23 مدیریت امور آموزش 32227109 بانگنجاب-بلوار پژوهش
24 تلفنخانه معاونت آموزشی 32235701 بانگنجاب-بلوار پژوهش
25 بیمارستان امام خمینی(ره) 33338757 ابتدای خ آیت اله حیدری
26 بیمارستان شهید مصطفی خمینی 33338455 خ غلامرضا ارکوازی
27 بیمارستان آیت اله طالقانی 32232351 بلوار شهید بهشتی

 

قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.

تاریخ بروزرسانی :96/12/08